Интернет страницата е създадена в рамките на проект №BG06RDNP001-19.083-0006 „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., посредством Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА

ЗА ПРОЕКТА

На 19.08.2019 г. Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин в партьорство с Местна инициативна група Бяла Слатина сключиха административен Договор № РД 50 – 34 / 19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.083 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътредничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Наименование на проекта:

„Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“.

Основна цел на проекта:

Утвърждаване на традиционните местни храни и рецепти на териториите на „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ чрез съвместни дейности за тяхното популяризиране и насърчаване на кулинарния туризъм.

Свържете се с нас

Адрес
5600 Троян, ул. „Христо Ботев” № 113

e-mail: migta@abv.bg
Обадете ни се
Телефон: 0670 / 5 38 38
Мобилен: 0878 / 279 643
0878 / 279 641 Изп. директор
0878 / 279 600 Експерт

Свържете се с нас