ЗА ПРОЕКТА

На 19.08.2019 г. Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин в партьорство с Местна инициативна група Бяла Слатина сключиха административен Договор № РД 50 – 34 / 19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.083 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътредничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Наименование на проекта:

„Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“.

Основна цел на проекта:

Утвърждаване на традиционните местни храни и рецепти на териториите на „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ чрез съвместни дейности за тяхното популяризиране и насърчаване на кулинарния туризъм.

Партньорски срещи

ПРОВЕДЕНИ БЯХА ПОРЕДИЦА ОТ СЪВМЕСТНИ СРЕЩИ НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА (ЗА СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА И ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА)

Проведени бяха поредица от съвместни срещи на партньорите по проекта (за стартиране на дейностите, за проследяване на изпълнението на проекта и за приключване на проекта)

Организирани и проведени бяха по две пресконференции на територията на всяка МИГ – първата за запознаване на местните жители с целите на проекта при неговото стартиране и втората за представяне на постигнатите резултати.

ОСЪЩЕСТВЕНИ БЯХА РЕДИЦА СРЕЩИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ, НА ПРЕДЛАГАЩИТЕ И ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДЛАГАТ ЯСТИЯ ПО ТРАДИЦИОННИ РЕЦЕПТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДВЕТЕ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ

ОСЪЩЕСТВЕНИ БЯХА РЕДИЦА СРЕЩИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ, НА ПРЕДЛАГАЩИТЕ И ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДЛАГАТ ЯСТИЯ ПО ТРАДИЦИОННИ РЕЦЕПТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДВЕТЕ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ

ОСЪЩЕСТВЕНИ БЯХА РЕДИЦА СРЕЩИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ, НА ПРЕДЛАГАЩИТЕ И ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДЛАГАТ ЯСТИЯ ПО ТРАДИЦИОННИ РЕЦЕПТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДВЕТЕ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА Популяризиране на ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА традиционни МЕСТНИ храни и рецепти

В продължение на 14 месеца, Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“, съвместно с МИГ Бяла Слатина изпълнява проект с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“. Всички дейности по проекта се финансират в съответствие с Административен Договор № РД 50-34/19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.083 „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи““ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. посредством Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на проекта е: Утвърждаване на традиционните местни храни и рецепти на териториите на „МИГТроян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ чрез съвместни дейности за тяхното популяризиране и насърчаване на кулинарния туризъм, която съвпада с целите и приоритетите на местната инициативна група, и по-конкретно съхранение и развитие на местния бит, фолклор и традиции, развитие на местния бизнес, добавяне на стойност на територията.

В изпълнение на дейностите по проекта, екипа на МИГ организира и проведе поредица срещи и мероприятия с местната общност както в общинските центрове, така и в малките населени места от територията на трите общини. На мероприятията бяха поканени и взеха активно участие общински и читалищни представители, публични институции, производители на традиционни храни, предлагащите и желаещите да предлагат ястия по традиционни рецепти на територията на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, както и други активни граждани, заинтересовани от целта на проекта и очакваните резултати от неговото изпълнение.

В хода на проекта бе събирана и систематизирана немалък обем от информация за трите проучвания на териториите на двете МИГ:

  • Проучване и инвентаризация на традиционните храни и рецепти, с цел описване традиционни обичаи, ритуали и действия при изготвяне и консумация на продукти и рецепти, както и културното им значение местната общност;
  • Проучване на обекти, в които се произвеждат традиционни храни и местата, в които се приготвят ястия по традиционни рецепти;
  • Проучване и анализ на възможностите за подобряване на маркетинга на местните традиционни храни и рецепти.

Проучванията и анализите могат да се намерят на следния интернет-сайт, изготвен по проекта – www.sup.migta.eu

Проектът предлага възможност посредством интернет – сайта да се популяризират производители, които предлагат традиционни местни храни. Затова са поканени всички желаещи да се включат безплатно в сайта.

Също така, събраната информация е систематизира, обобщена и в процес на отпечатване в сборник с традиционни местни храни и рецепти и карта на местата на територията на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“, в които ще се предлагат. Сборникът съдържа данни относно традиционните храни и рецепти, производителите и ресторантьорите, местата за производство и приготвяне и предлагане, културни традиции в приготвянето и предлагането на храни и рецепти, маршрутите за посещение, календар на събитията на териториите, свързани с традиционни храни и рецепти.

В резултат на проведени срещи и по предложения от местното население и общински и читалищни представители, бяха организирани проведени кулинарни събития за представяне на традиционните местни храни, рецепти и обичаи, свързани с тяхното приготвяне и консумация. Събитията представляваха фестивали на традиционната местна кухня с участието на всички желаещи да се включат в проекта. На събитията бяха поканени туристически агенции, медии, известни кулинарни експерти, местни лидери и др. За участниците и посетителите се проведе демонстрация на традиционната кухня с местни храни и рецепти: готвене, дегустация, конкурси за традиционни храни и рецепти, както и представяния на ползата от традиционните местни продукти. Показани бяха филми и информация от подобни събития в България и чужбина. Събитията включваха и кулинарна дегустация на хранителни продукти и ястия, приготвени по традиционни местни рецепти.

Във фестивалите взеха участие настоящи и бъдещи производители на традиционни храни, предлагащи и желаещи да предлагат ястия по традиционни рецепти, граждани, както и всички заинтересовани да се включат в проекта.

В изпълнение на дейностите по проекта се изготвиха и разпространяваха информационни брошури и рекламни материали за популяризиране на проектната идея. Изготвен бе филм за дейностите по проекта, включващ всички храни, рецепти, местата за производство и дегустация, културните обичаи и традиции при приготвянето на традиционни храни.

Закупени бяха шатри и сглобяеми дървени павилиони/къщички за провеждане на фестивали и изложби на местни храни на територията на двата партньора.

Включването на възможно най-голям брой производители, ресторантьори и местни жители в изпълнението на проекта, ще покаже, че традиционните местни храни и рецепти са живи, ще подкрепи местното производство и предлагане и ще повлияе положително на местните икономики от териториите на партньорите.

На фестивалите бяха представени разнообразни по своята същност местни храни – като се започне от печеното прасенце и агне в гр.Априлци, премине се през пълнените чушки по махленски, направени от Бай Минко в Орешак, та се достигне до вкусната Пълевска яхния в Угърчин.

Предаването на нов живот на традиционните рецепти и утвърждаването им като част от модерния бит ще доведе до сплотяване на местните общности около местната идентичност и ще повиши атрактивността на общините, участници в проекта.

Посредством поредицата от дейности и мероприятия се цели утвърждаване на регионалната идентичност на териториите на общините, както и повишаването на тяхната разпознаваемост и атрактивност като кулинарни, културни и туристически дестинации.

Използване на идентичността на териториите на МИГ ще спомогне за подобряване на маркетинга на произвежданите традиционни местни храни, посредством установяване на директни контакти с потенциалните потребители.

В края на проекта предстои провеждането на заключителна пресконференция на 07.10.2020 г. в с. Чифлик, община Троян, на която ще бъдат представени по-подробно всички дейности и мероприятия, осъществени по проекта, както и постигнатите резултати от неговото изпълнение и очакванията след окончателното му реализиране. Тъй като идеята на проекта бе изключително сърдечно прегърната от местното население, както и от общинските и читалищни представители, на пресконференцията ще бъдат разгледани и обсъдени възможностите за устойчивост на фестивалите, т.е. те да продължат да се организират и провеждат на територията на трите общини и през следващите няколко години.

Екипът на Местната инициативна група използва възможността да изрази своята най-сърдечна и искрена благодарност на представителите на общините, читалищни деятели, хотелиери, ресторантьори, както и цялата общественост от територията, които с огромен ентусиазъм се включиха в реализирането на дейностите по проекта, изпълнени с гордост от национална и териториална идентичност и респектирани от традиционната местна кухня.

Благодарим ви добри хора.

бъдете изпълнени със здраве,

добро настроение и много,

много усмивки!

ВКУСОВЕ С ТРАДИЦИЯ

Проведени бяха поредица от съвместни срещи на партньорите по проекта (за стартиране на дейностите, за проследяване на изпълнението на проекта и за приключване на проекта)

Партньорски срещи

Проведени бяха поредица от съвместни срещи на партньорите по проекта (за стартиране на дейностите, за проследяване на изпълнението на проекта и за приключване на проекта)

Партньорски срещи