ПОКАНА

за участие в еднодневна среща във връзка с популяризиране на проект с вътрешнотериториално сътрудничество с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Бяла Слатина“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, от името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви Прочетете повече…

ПОКАНА

за участие в еднодневна среща във връзка с популяризиране на проект с вътрешнотериториално сътрудничество с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Бяла Слатина“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, от името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви Прочетете повече…

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УЧЪРЧИН СКЛЮЧИ ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.3. „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И РЕЦЕПТИ

Сдружение Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ е неправителствена организация, осъществяваща дейност в обществена полза. Сдружението функционира на територията на три общини, попадащи в Ловешка област, а именно: Троян, Априлци и Угърчин. На заседание на Колективния управителен орган на „Сдружение Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ от 28.08.2018 Прочетете повече…

Предварителна програма на конференция в изпълнение на поддейност

1.2.  «Организиране и провеждане на по две конференции за над 50 души за запознаване на местните жители с целите на проекта при неговото стартиране“ от дейност 1:  «Организиране и провеждане на обучения, семинари, съвместни събития и партньорски срещи” Място: в гр. Априлци, залата на х-л Център                                                 Дата: 19.11.2019 г. Време Прочетете повече…

Покана за участие в пресконференция във връзка с популяризиране на проект с вътрешнотериториално сътрудничество с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Бяла Слатина“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, от името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на конференция относно запознаване на местните жители с целите на проекта относно популяризиране на проект с тема „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на Прочетете повече…

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториЯТА

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ изпълнява Административен Договор № РД 50-34/19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.083 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка Прочетете повече…